Centos 6 install Nodejs 需要注意的

通常用下载 wget xxx NodeJs的source code之后,解压进入目录

 ./configure 
 make 
 make install 
 cp /usr/local/bin/node /usr/sbin/ 
 
查看当前安装的Node的版本 
node -v