PHP 字节单位大小转换

查看 Prism.js 的源代码发现作者居然是 css secrets 的作者,666。可惜这个插件只支持

  • 'js': 'javascript',
  • 'py': 'python',
  • 'rb': 'ruby',
  • 'ps1': 'powershell',
  • 'psm1': 'powershell',
  • 'sh': 'bash',
  • 'bat': 'batch',
  • 'h': 'c',
  • 'tex': 'latex'

这几种语言,木有 PHP 高亮的。

上一篇:最新版 Laravel 安装 下一篇:注释之争

发表评论


*