Zsh 重装后 Node 环境找回

最新版的 oh-my-zshmacOs Catalina 10.15.3 使用open ./ -a visual按下 Tab会触发 cpu 100 的情况,卸载了 oh-my-zsh 后导致原来的 nvmnode 命令失效。

修复方式:

$ vim ~/.zshrc

# 添加如下到文件顶部

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
. "$HOME/.nvm/nvm.sh"